Regulamin i Polityka prywatności.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.karpol.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.sklep.karpol.pl 

Sprzedającym jest Karpol Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Józef Kurek  34-650 Tymbark, Zamieście 165, prowadzący działalność w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 737-102-39-44 , REGON: 490039206 zwany także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

  - pod numerami telefonów: +48 18 33 40 407 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00 (koszt połączenia za minutę wg taryfy operatora),

  - za pośrednictwem  poczty elektronicznej na adres: biuro@karpol.pl.

§ 1 Definicje

1. Biuro Obsługi Klienta – biuro obsługi Klienta dostępne pod numerem telefonu: +48 530 526 300 w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od  7:00 do 15:00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@karpol.pl.  

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Koszyk – możliwość wyświetlenia wybranych przez Klienta produktów do zakupu. W Koszyku Klient może modyfikować zamówienie poprzez wskazanie ilości zamawianych Towarów, sposobu dostawy, sposobu płatności, jak również wpisać kod rabatowy.

5. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

6. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

7. Rejestracja – możliwość założenia konta przez Klienta w Sklepie Internetowym.

8. Sklep Internetowy (www.sklep.karpol.pl) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklep.karpol.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

9. Strona produktu – strona w Sklepie Internetowym, na której przedstawiony jest produkt i informacje na jego temat.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

11. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

12. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

13. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

15. Użytkownik – każdy, kto korzysta ze strony internetowej www.sklep.karpol.pl 

16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

§ 2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.sklep.karpol.pl.

2. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności i akceptacja ich postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

3. Sklep internetowy www.sklep.karpol.pl prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.

4. Wszystkie Towary oferowane w sklepie www.sklep.karpol.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

5. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne: 

  a. przeglądarka internetowa:

  • Mozilla Firefox w wersji 25 lub wyższej (zalecana najnowsza),
  • Google Chrome w wersji 23 lub wyższej (zalecana najnowsza),
  • Opera w wersji 12 lub wyższej (zalecana najnowsza),
  • Internet Explorer w wersji 9 lub wyższej (zalecana najnowsza),
  • Microsoft Egde w wersji Windows 10 lub wyższej (zalecana najnowsza),
  • Safari w wersji 5 lub wyższej (zalecana najnowsza)

  b. minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli, zalecana 1280x800 pikseli lub wyższa.

6. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa lub naruszających dobre obyczaje, np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich. Klient zobowiązany jest ponadto do powstrzymywania się̨ od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby negatywnie wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów sprzecznych z jego przeznaczeniem, w tym rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej lub promocyjnej.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.sklep.karpol.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową/drogą mailową. Klient może złożyć zamówienie po uprzedniej Rejestracji lub bez Rejestracji.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail. W momencie składania Zamówienia Klient jest zobowiązany do potwierdzenia  zapoznania się z niniejszym Regulaminem.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, jednakże jej niewyrażenie uniemożliwia realizację Zamówienia.

8. Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia (Rejestracja). W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Login Klienta to podany przez niego adres e-mail. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

9. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on drogą mailową na podany adres e-mail automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia.

10. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

11. Dostawy zamówionych produktów realizowane są wyłącznie na terytorium Polski. 

12. Na Stronie produktu znajduje się między innymi zdjęcie Towaru. Usługodawca zastrzega, że kolory przedstawione na ekranie pomimo dołożenia starań przez Usługodawcę mogą w niektórych przypadkach nie odzwierciedlać dokładnie koloru Towaru, co jest spowodowane zróżnicowaniem indywidualnych ustawień sprzętu, w tym monitora, z którego korzysta Klient.  W takich przypadkach Usługodawca wskazuje, że drobne różnice kolorystyczne nie stanowią wady towaru i wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady Towaru. Powyższe wyłączenie nie dotyczy ustawowych uprawnień Konsumenta wynikających z odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi i ustawowego prawa odstąpienia.

13. Różnice wynikające jedynie z indywidualnych ustawień komputera Kupującego (kolor, proporcje itp. zamówionego towaru) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru, z zastrzeżeniem ustawowych praw konsumenta w zakresie rękojmi i odstąpienia.

§ 4 Koszty i termin wysyłki

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany drogą mailową. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

3. Przesyłka dostarczona jest co do zasady zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze). Termin realizacji Zamówienia może ulec zmianie, w tym ze względu na dostępność zamówionego Towaru, dostępność firm kurierskich, obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 lub wystąpienia siły wyższej. 

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi przy produkcie na stronie serwisu. Klient może się zapoznać z cennikiem w każdej chwili klikając w link „Dostawa i Płatność” na stronie głównej sklepu lub w link https://sklep.karpol.pl/dostawa-i-platnosc.

§ 5 Płatności

1. Na każdy sprzedany towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).

2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PayU S.A. lub przelewem na konto bankowe sklepu. Zamówienie nieopłacone przez Klienta w terminie 3 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Usługodawcę zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane a Usługodawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji; powyższe nie dotyczy płatności za pobraniem.

§ 6 Odstąpienie od umowy

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni, a to zgodnie z art. 27 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. W przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części, a w przypadku umowy, która polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

3. Do zachowania terminu na złożenie oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy - Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KARPOL Józef Kurek 34-650 Tymbark, Zamieście 165 lub na adres poczty elektronicznej sklep@karpol.pl .

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

5. Sprzedawca zwraca Konsumentowi  dokonane przez niego płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

6. Zakupiony towar należy zwrócić na adres Usługodawcy (Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KARPOL Józef Kurek 34-650 Tymbark, Zamieście 165). Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Usługodawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Usługodawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania na poczcie, wysyłki). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

8. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy nie przysługuje Konsumentowi w stosunku do umów:

   a. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

   b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

   e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

   j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

   k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

   l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

   m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Usługodawca zastrzega, że zamówienia na rolety, plisy, żaluzje aluminiowe i drewniane oraz moskitiery są wykonywane według indywidualnych parametrów składanych przez Klienta i służące do zaspokajania indywidualnych jego potrzeb i nie stosuje się do nich prawo odstąpienia uregulowanie w ustawie Prawo konsumenta.

§ 7 Procedura reklamacji

1. Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy: sklep@karpol.pl . W sprawach dotyczących odpowiedzialności Sprzedającego za wady sprzedanych towarów oraz terminy rozpatrzenia reklamacji, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi za wady fizyczne i prawne, z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Składając reklamację należy dostarczyć do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym drukiem reklamacyjnym.  

3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego towaru.

4. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.

5. Usługodawca odpowiada z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru Klientowi. Klient traci uprawnienia z tytułu rękojmi w przedmiocie żądania usunięcia wady lub wymiany rzeczy sprzedanej na wolną od wad wraz z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady.

§ 8 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu internetowego (tj. imienia, nazwiska, firmę lub nazwę przedsiębiorstwa, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru REGON, numeru NIP) w związku z zakupami jest właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego KARPOL Józef Kurek 34-650 Tymbark, ZAMIEŚCIE 165: Pan Józef Kurek.

2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu tworzenia kont Użytkownika w Sklepie Internetowym, przesyłania Newsletter, informacji handlowych i marketingowych oraz w celu realizacji umów sprzedaży w zawiązku z tym, mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta oraz instytucjom kredytującym zakup. Klienci mają prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Dane są przekazywane dobrowolnie, jednakże ich podanie jest niezbędne do dokonywania Zamówień Towarów i ich realizacji przez Usługodawcę.

3. Informacja o metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych:

    a. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „PŁACĘ I ZAMAWIAM” Klienci posiadający konto w Sklepie internetowym mają możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez edycję profilu konta.

    b. Weryfikacji danych lub korekty Zamówienia można dokonać także poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Usługodawcy na adres sklep@karpol.pl  

    c. Klient ma możliwość zmiany danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie w ramach udostępnionych opcji.

 4. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Usługodawcę drugiej stronie treści zawieranej umowy:

    a .Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży

    b. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłanie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.

   c. Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.

 5. Szczegółowe zasady ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce Prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 9 Zmiana Regulaminu

1. Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.

2. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie.

3. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Konsument może uzyskać́ bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień́ oraz w sprawie sporu między nim, a Usługodawcą między innymi zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań́ statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów w powyższym zakresie dostępne są̨ również̇ na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce Konsumenci.

4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w wersji elektronicznej na stronie http://sklep.karpol.pl/regulamin.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności ma na celu określenie stosowanych sposobów gromadzenia, wykorzystywania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z witryny www zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

Zapewniamy ochronę danych zgromadzonych za pośrednictwem formularzy znajdujących się na naszej stronie i w trakcie współpracy zgodnie z obowiązującym prawem, lecz zwracamy szczególną uwagę na zachowanie w tajemnicy posiadanych haseł i loginów oraz o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń i ustawień opcji internetowych. 

Administratorem Państwa danych jest właściciel Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KARPOL Józef Kurek 34-650 Tymbark, Zamieście 165 (NIP:737-102-39-44): Pan Józef Kurek. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

1. Zakres zbierania danych

Administrator gromadzi i przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego. Oznacza to, że przetwarzamy dane posiadaczy kont na naszej stronie w szczególności: imię, nazwisko, firmę lub nazwę przedsiębiorstwa, adres zamieszkania, adres korespondencyjny/adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail, numer REGON, numer NIP. Usługodawca jest także administratorem danych osobowych osób zapisanych na newsletter oraz wyrażających zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych.

2. W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane

Dane Użytkowników oraz Klientów będą przetwarzane przez Administratora w celu:

   1) realizacji Zamówienia, w tym celu nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania, fakturowania i księgowania transakcji;

W przypadku dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Administratorzy przetwarzają dane osobowe Klientów w celu umożliwienia zawarcia i wykonania umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Usługodawcą. Powyższe obejmuje w szczególności: przygotowanie i wysyłkę towaru, kontakt mailowy lub telefoniczny z Klientem, rozliczanie zobowiązań i należności ze strony klientów, obsługę zwrotów i reklamacji, prowadzenie analiz dot. sprzedaży w tym danych statystycznych oraz archiwizację danych.

Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w tym w celu obsługi reklamacji;

- art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – w szczególności obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz Ustawa z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych;

- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych – za prawnie uzasadniony interes należy uznać prawo Administratora do dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym oraz jest całkowicie dobrowolne. Jednakże, niepodanie danych osobowych uniemożliwia dokonanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz realizacji Zamówienia.

    2) założenia konta w Sklepie Internetowym

W przypadku założenia i korzystania z konta w Sklepie Internetowym przez Użytkownika, Administratorzy przetwarzają dane osobowe w celu obsługi konta oraz zapewnienia dostępu do niektórych funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie:

- art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, w zakresie danych osobowych opcjonalnych.

- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą w zakresie utworzenia konta Klienta;

Podanie danych osobowych przez Klienta jest wymogiem umownym oraz jest całkowicie dobrowolne. Jednakże, niepodanie danych osobowych uniemożliwia założenie konta i udostępnienie funkcjonalności Sklepu Internetowego.

    3) wysyłki newsletteru, przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe za uprzednią zgodą, przesyłania wiadomości w celach

       marketingowych za uprzednią zgodą;

Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe Użytkowników również na potrzeby związane z wysyłką newsletteru i/lub innych materiałów marketingowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Usługodawcę, w tym przesyłania wiadomości zawierających informacje handlowe oraz przesyłania wiadomości w celach marketingowych.

W ramach niniejszego procesu związanego z wysyłką newsletteru i/lub innych materiałów marketingowych Administratorzy przetwarzają dane osobowe obejmujące imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie uprzedniej zgody Użytkownika, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwości wysyłania newsletteru i/lub innych materiałów marketingowych przez Usługodawcę. Użytkownik może w dowolnej chwili zrezygnować z otrzymywania newsletteru lub innych materiałów marketingowych poprzez wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co może nastąpić np. poprzez przekazanie stosownej informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego, lub kliknięcie odpowiedniego linku w treści wiadomości z newsletterem.

Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Administratora zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

    4) prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, 

Administratorzy będą przetwarzać dane osobowe Użytkowników na potrzeby związane z prawidłową realizacją usług świadczonych drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych – za prawnie uzasadniony interes należy uznać prawo Administratora do zapewnienia bezpieczeństwa informacji, osób lub mienia, a także dążenie do poprawy jakości oferowanych produktów i świadczonych usług.

     5) Korzystanie ze strony internetowej – dane gromadzone przez stronę

W stosunku do Użytkowników odwiedzających Sklep  Internetowy, wyłącznie w celach informacyjnych, zbierane są dane przesyłane przez przeglądarkę Użytkownika, czyli takie dane, które są niezbędne ze względów technicznych do wyświetlenia witryny internetowej oraz zapewnienia jej stabilnego i bezpiecznego działania.

W powyższym przypadku mogą także być gromadzone dane służące rozwojowi i udoskonalaniu strony oraz jej dostosowaniu do potrzeb Użytkowników. Mogą to być dane dotyczące określania ilu Użytkowników odwiedziło stronę, w jaki sposób na nią trafili oraz jakimi zagadnieniami, czy produktami byli zainteresowani.

Gromadzone dane mogą obejmować m.in.: adres IP, parametry oprogramowania i sprzętu z którego korzysta Użytkownik, przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów.

Administratorzy wykorzystują pliki cookies w celu świadczenia usług, dostosowania Serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Mechanizm ten można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie Serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na zapisywanie cookie w pamięci urządzenia.

3. Zasady przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się na następujących zasadach:

- W ramach przetwarzania danych będziemy dokonywać profilowania, który to proces polegał będzie na zastosowaniu przez Administratorów zautomatyzowanej analizy danych oraz oceny wybranych czynników, co pozwoli nam na analizę zachowań Użytkowników służącą określeniu najlepszej oferty oraz dobieraniu odpowiednich treści materiałów informacyjnych i promocyjnych z uwzględnieniem preferencji Użytkowników.

- Dane osobowe nie będą przekazywane do Państw Trzecich w rozumieniu art. 13,14 RODO.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących okresach:

- dane przetwarzane na podstawie zgody: do momentu w który zgoda zostanie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

- dane przetwarzane w związku z umową pomiędzy Klientem oraz Usługodawcą: przez cały okres trwania określonej umowy, a po jej ustaniu przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków wynikających z umowy, a także przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z umową, wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, prawa podatkowego, lub innych przepisów prawa, albo gdy będzie to zasadne, do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu, co do przetwarzania przez nas danych osobowych;

- dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego obowiązku ciążącego na Usługodawcy w okresach wskazanych przez odpowiednie przepisy prawa adekwatnie do danego obowiązku prawnego.

- dane przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratorów przez okres niezbędny do realizacji danego interesu lub zgłoszenia przez Użytkownika skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

Dane osobowe mogą także być przechowywane w innych okresach, jeżeli jest to uregulowane przez odpowiednie przepisy prawa. Po upływie określonego okresu przechowywania dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

5. Przysługujące uprawnienia

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych jej dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Na zasadach określonych w treści RODO lub innych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz określonych przez te przepisy przypadkach w sytuacji uznania, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje także prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193) Warszawa, ul. Stawki 2.

Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Użytkownik może dokonać poprzez przesłanie określonego oświadczania na adres Administratora.

6. Informacja o odbiorcach danych

Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane:

  1) pracownikom i współpracownikom Administratorów upoważnionym do przetwarzania danych osobowych;

  2) organom lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

  3) podmiotom którym dane są udostępniane na podstawie zawartych umów dotyczących działalności prowadzonej przez Usługodawcę, którym Usługodawca zleca wykonanie czynności, związanych z koniecznością przetwarzania danych (podmioty przetwarzające), np.: firmom zapewniającym obsługę IT, operatorom systemów informatycznych, operatorom systemów płatności, kancelariom prawnym, podmiotom świadczącym usługi księgowe, firmom audytorskim;

  4) firmy kurierskie i świadczące usługi transportowe oraz pocztowe, które będą dostarczać do Państwa zamówione przesyłki;

  5) dystrybutorom, producentom lub gwarantom towaru, w przypadku złożenia reklamacji przez Klienta,

  6) organy lub podmioty którym dane zostaną udostępnione na podstawie zgody osoby której dane dotyczą.

7. Informacja o plikach cookies

7.1 Serwis oraz Aplikacje Mobilne Serwisu nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

7.2 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookie oraz podobne technologie nie służą identyfikacji Użytkownika i na ich podstawie nie jest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookie oraz podobne technologie dopiero w połączeniu z innymi unikatowymi identyfikatorami lub innymi informacjami pozwalającymi na identyfikację tej osoby fizycznej, mogą stanowić dane osobowe.

7.3 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator.

7.4 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

   b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

   c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

7.5 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.  W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

   a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

   b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

   c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

   d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

   e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7.6 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7.7 Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7.8 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

7.9 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem https://wszystkoociasteczkach....

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i odpowiedniej poufności, w tym ochrony przed nieuprawnionym dostępem do nich.

9. Zmiana Polityki Prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności o czym uprzednio poinformuje Użytkowników.

10. Dane kontaktowe

Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania dotyczące się do przetwarzania przez Administratora Państwa danych osobowych, w tym w zakresie dostępu do ich treści, sposobu aktualizacji lub wycofania zgody na ich przetwarzanie mogą Państwo kierować drogą mailową na adres: sklep@karpol.pl  lub pisemnie na adres Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe KARPOL Józef Kurek 34-650 Tymbark, Zamieście 165.

Płatności obsługuje:
Obsługiwane płatności

Do 24 godzin skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów pomiaru (w godzinach pracy pon-pt 8:00-16:00). Prosimy o wypełnienie wszystkich poniższych pól.

wróć do strony sprawdź
Umów pomiar
Wróć do strony

Do 24 godzin skontaktujemy się w celu ustalenia szczegółów pomiaru (w godzinach pracy pon-pt 8:00-16:00). Prosimy o wypełnienie wszystkich poniższych pól.

wróć do strony
Masz pytanie ? Zadzwoń +48 530 363 003